Thanksgiving pasty

Roasted Turkey, mashed sweet potato, pork belly stuffing, pork bone gravy $13